Privacyreglement

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Buurtbemiddeling Dinkelland is verplicht zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking vanaf per 25 mei 2018. Deze wet verplicht organisaties zorgvuldig om te gaan met gegevens van personen en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij leggen graag uit waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij deze verwerken om ons werk goed te doen. Buurtbemiddeling Dinkelland baseert zich hierbij op grondslag “overeenkomst”. Met andere woorden: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit kan ook een mondelinge overeenkomst zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer (een combinatie van) gegevens naar iemand herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of telefoonnummer. Wanneer anderen, in dit geval Buurtbemiddeling Dinkelland, die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dat is wat deze wet zegt.

Welke gegevens verwerkt Buurtbemiddeling Dinkelland?
Om een bemiddelingstraject in gang te zetten wordt gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer en mailadres. De bewoner geeft toestemming aan de coördinator om de gegevens te verwerken (= registreren en delen met de bemiddelaars) en door te geven aan de bemiddelaars om een afspraak te maken. Als een gesprek heeft plaatsgevonden worden de contactmomenten in het registratiesysteem vastgelegd. Er wordt in korte bewoordingen omschreven wat de situatie is: neutraal en zonder oordeel. Daarnaast ontvangt de buur A, een folder, waarin specifiek verwezen wordt naar het privacyreglement op de website.

Mag ik mijn persoonsgegevens inzien?
U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die we van u verwerken. Eventueel kunnen er op verzoek wijzigingen aangebracht worden of kunnen uw gegevens worden verwijderd. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij …………………. Binnen 30 dagen wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven.

Van wie verwerkt Buurtbemiddeling Dinkelland gegevens?
Buurtbemiddeling Dinkelland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld:

– bewoners van de gemeente Dinkelland die Buurtbemiddeling inschakelen om te bemiddelen

in een conflict – bewoners die zijn doorverwezen door verwijzers nadat u toestemming hiervoor hebt

gegeven aan desbetreffende verwijzer – organisaties waarmee buurtbemiddeling Dinkelland verbonden is, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De coördinator ontvangt de aanmelding van bewoners en/of verwijzers via telefoon, mail of website. Een verwijzer doet dit altijd met medeweten van de melder. De coördinator belt met de overlasthebber en vraagt aan de bewoner of hij/zij bekend is met de aanmelding. Er wordt uitleg gegeven over hoe buurtbemiddeling werkt en of hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van het persoonsgegevens aan de bemiddelaar voor het maken van een afspraak. Als dat akkoord is dan neemt de coördinator de gegevens op. Het gaat om naam, adres, telefoonnummer, mail en aard van de melding. Deze gegevens worden geregistreerd in het registratiesysteem en zijn alleen zichtbaar voor de coördinator en voor de aangewezen bemiddelaars die het gesprek aangaan. Het registratiesysteem is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden voor alle gebruikers.

Waarvoor verwerkt Buurtbemiddeling Dinkelland persoonsgegevens?
Als bewoners in een conflict ondersteuning willen van Buurtbemiddeling Dinkelland dan hebben we persoonsgegevens nodig om bemiddelaars in contact te brengen met de bewoners.

Verwerkt Buurtbemiddeling Dinkelland ook bijzondere gegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze verwerken wij niet omdat dit niet nodig is om de melding op een juiste wijze op te pakken.

Hoe gaat Buurtbemiddeling Dinkelland met persoonsgegevens om? Persoonsgegevens van bewoners worden bewaard in een veilig registratiesysteem en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Persoonsgegevens worden twee maand na afsluiting van de geanonimiseerd bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de coördinator en administratieve kracht en wordt gebruikt voor rapportages en analyses. Kortom statistische bewerking.

Zijn er afspraken over geheimhouding?
Bemiddelaars en coördinatoren zijn tot geheimhouding verplicht. Zij mogen niet aan derden, mensen van buiten Buurtbemiddeling Dinkelland, informatie verschaffen over het verloop van het proces. Wanneer coördinatoren en bemiddelaars hun zaken onderling bespreken, nemen zij steeds de vertrouwelijkheid in acht en worden partijen zo nodig geanonimiseerd besproken. Na het afsluiten van de melding, vernietigen de bemiddelaars alles wat zij op schrift of digitaal hebben vastgelegd.

Vindt er uitwisseling plaats van persoonsgegevens?
Als een melding via een verwijzer binnenkomt dan wordt de verwijzer alleen op de hoogte gesteld dat een melding wordt gestart en / of wordt afgesloten. Er wordt alleen procesmatige informatie uitgewisseld en geen inhoudelijke informatie, tenzij daar dringende redenen voor zijn. Dit wordt vooraf besproken met de bewoners. Hiervoor is toestemming nodig van de bewoners.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens van bewoners worden in beperkte vorm, geanonimiseerd, na afsluiting melding, bewaard om statistische informatie juist te kunnen blijven gebruiken. De gegevens die bewaard worden, kunnen niet herleid worden naar een persoon. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. De wet noemt hiervoor geen termijnen: informatie mag worden bewaard zolang het nuttig en nodig is. Weliswaar worden de gegevens in het registratiesysteem maximaal drie jaar, geanonimiseerd, bewaard. Daarna worden ook deze gegevens verwijderd.

Contact

Coördinator buurtbemiddeling
Jolande Lammertink
T: 085-0479400
E: info@buurtbemiddelingdinkelland.nl

Contact opnemen

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*
Hierbij geef ik Buurtbemiddeling Dinkelland toestemming om mijn persoonsgegevens te registreren. Buurtbemiddeling Dinkelland heeft mijn persoonsgegevens nodig om met mij in contact te komen en bij een eventueel vervolgtraject. Buurtbemiddeling bewaart mijn persoonsgegevens in een veilig registratiesysteem en niet dan langer dan noodzakelijk is.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bereikbaarheid

Maandag: 09.00 uur tot 13.00 uur
Donderdag: 09.00 tot 13.00 uur